Pojistné události řešíme za Vás


Pozor na pojistný podvod

Podvod

Podvod je jedním z druhů trestných činů patřících do kategorie majetkové kriminality a je považován za velmi nebezpečnou formu trestné činnosti zejména pro svoji kvalifikovanost a výskyt jak v oblasti obecné kriminality, tak v oblasti hospodářské kriminality.

Pojistný podvod

Pojistný podvod lze obecně charakterizovat jako záměrné (úmyslné) klamání jedné strany stranou druhou za účelem získání výhody nebo obohacení, ke kterému by nedošlo, pokud by byl pravdivě vysvětlen skutkový stav. Klamavé jednání se může vztahovat na jakoukoliv fázi Pojistné smlouvy, což v praxi může znamenat, že škoda (Pojistná událost) se nepřihodila, nevznikla uvedeným způsobem nebo nespadá pod pojištěné riziko a nebo z ní nevyplývá poškození, újma nebo ztráta. V případě, že událost skutečně nastala, tak se podvod může projevit tím, že škoda zahrnuje např. nepoškozené části vozidel nebo jiných předmětů, její výše je nadsazená záměrně za tím účelem, aby výsledná újma, poškození nebo ztráta byla kryta pojištěním (zejména v případě pojištění se spoluúčastí), nebo její výše je nadsazená záměrně za účelem navýšení hodnoty škody. Dá se říci, že Pojistná událost je podvodná i tehdy, když se podvodné jednání vztahuje pouze na část pojistného plnění. Naopak chybu, neúmyslné zkreslení nebo nedostatek pečlivosti nelze kvalifikovat jako podvod, protože toto jednání nebo opomenutí nezahrnuje úmysl podvádět.

Prevence pojistného podvodu

Součástí preventivní činnosti pojišťoven proti pojistným podvodům je jednak úzká spolupráce s Policii ČR a dále i školení vlastních zaměstnanců tak, aby i oni dokázali rozpoznat jednání, které signalizuje, že by se mohlo jednat o pojistný podvod. Při podezření z pojistného podvodu má velký význam konzultace mezi pracovníkem služby kriminální policie a vyšetřování a pracovníkem pojišťovny – specialistou na vyšetřování pojistných podvodů pro objasnění této trestné činnosti.

Pojistný podvod z pohledu trestně právního

Pojistný podvod je jako trestný čin zakotven v právním řádu České republiky v § 210 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů..

(1) Kdo uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí

  • v souvislosti s uzavíráním nebo změnou Pojistné smlouvy,
  • v souvislosti s likvidací Pojistné události, nebo
  • při uplatnění práva na plnění z pojištění nebo jiné obdobné plnění,
    bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.

(2) Stejně bude potrestán, kdo v úmyslu opatřit sobě nebo jinému prospěch vyvolá nebo předstírá událost, s níž je spojeno právo na plnění z pojištění nebo jiné obdobné plnění, nebo stav vyvolaný pojistnou událostí udržuje, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou.

(3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 a byl-li za takový čin v posledních třech letech odsouzen nebo potrestán.

(4) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 větší škodu.

(5) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,

  • spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny,
  • spáchá-li takový čin jako osoba, která má zvlášť uloženou povinnost hájit zájmy poškozeného, nebo
  • způsobí-li takovým činem značnou škodu.

(6) Odnětím svobody na pět až deset let bude pachatel potrestán,

  • způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu, nebo
  • spáchá-li takový čin v úmyslu umožnit nebo usnadnit spáchání trestného činu vlastizrady (§ 309), teroristického útoku (§ 311) nebo teroru (§ 312).

(7) Příprava je trestná.

Škodou nikoli nepatrnou se rozumí škoda dosahující částky nejméně 5.000 Kč, větší škodou se rozumí škoda dosahující částky nejméně 50.000 Kč, značnou škodou se rozumí škoda dosahující částky nejméně 500.000 Kč a škodou velkého rozsahu se rozumí škoda dosahující nejméně částky 5.000.000 Kč.

Výklad skutkové podstaty trestného činu pojistného podvodu.
Skutková podstata trestného činu pojistného podvodu byla zavedena zákonem č. 253/1997 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a který nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1998 a rozšířila skutkovou podstatu trestného činu podvodu podle § 250 dříve platného trestního zákona.
Dle trestního zákoníku účinného od 1.1.2010 se u základní skutkové podstaty (§ 210 odst. 1) nevyžaduje způsobení škody na majetku (tzv. ohrožovací trestný čin), k trestnosti postačí nepravdivé uvedení (resp. zatajení) relevantních údajů pro pojistnou smlouvu nebo v souvislosti s likvidací Pojistné události nebo pro posouzení nároku na Pojistné plnění.

Partnerské pojišťovny

Kontaktní formulář

V případě Vašich dotazů či požadavků nás můžete kontaktovat také prostřednictvím tohoto formuláře:

kontaktní formulář
Global Expert © 2010 Global Expert