Člen skupiny Vienna Insurance Group

Menu


Odborné pojmy

Vandalismus
Vandalismem se rozumí škoda způsobená úmyslným poškozením nebo úmyslným zničením pojištěné věci jednáním pachatele, které nesměřovalo k odcizení pojištěné věci.
Vichřice
Vichřicí se rozumí dynamické působení hmoty vzduchu, která se pohybuje rychlostí 20,8 m/s a vyšší. Za škodu způsobenou vichřicí se dále považují i škody způsobené vržením jiného předmětu vichřicí na pojištěnou věc.
Vodovodní nebezpečí
Vodovodním nebezpečím se rozumí škody způsobené kapalinou unikající z vodovodních zařízení, nebo médiem vytékajícím v důsledku náhlého a nahodilého poškození nebo poruchy z hasicích zařízení.
Vodovodní zařízení
Vodovodním zařízením se rozumí: a)potrubí pro přívod, rozvod a odvod vody, včetně armatur a zařízení na ně připojených. Za vodovodní zařízení se považují i sprinklery. b)rozvody topných a klimatizačních systémů včetně těles a zařízení na ně připojených. Za vodovodní zařízení se nepovažují vnější dešťové žlaby a svody.
Vozidlo
silniční vozidlo, zvláštní vozidlo a trolejbus; silničním vozidlem je vozidlo druhu moped, motocykl, tříkolka nebo čtyřkolka, osobní automobil, autobus, nákladní automobil, speciální automobil, tahač, přípojné vozidlo; zvláštním vozidlem je vozidlo druhu traktor a jeho přípojná vozidla (včetně jednonápravového traktoru s přívěsem), pracovní stroj samojízdný, pracovní stroj přípojný a vozidla kategorie R; zvláštním vozidlem kategorie R jsou ostatní vozidla, která nelze zařadit do výše uvedených kategorií, zejména sněžný skútr, rolba, čtyřkolka určená pro přepravu materiálů nebo technologií; za vozidlo se nepovažuje invalidní vozík
Výbuch
Výbuchem se rozumí náhlý ničivý projev tlakové síly spočívající v rozpínavosti plynů nebo par. Výbuchem se rozumí i prudké vyrovnání tlaku (imploze). Výbuchem není aerodynamický třesk nebo výbuch ve spalovacím prostoru spalovacího motoru a jiných zařízení, ve kterých se energie výbuchu cílevědomě využívá.

Řekl Vám při provedení prohlídky poškozeného majetku nebo vozidla zaměstnanec Global Expert, s. r. o. slovní výraz, který nedokážete správně popsat? Pomůžeme Vám, abyste se lépe orientovali v jazyku pojišťoven.


Nahoru