Člen skupiny Vienna Insurance Group

Menu


Pozor na pojistný podvod

Lhát a krást se nemá. To učíme své děti a většina z nás se tím řídí i ve svém životě. Jsou ale lidé s nečestnými úmysly a před nimi je dobré si dávat pozor.

Podstatou podvodu je lež, kdy jedna strana lže té druhé, aby získala určitou výhodu nebo obohacení, ke kterému by nedošlo, pokud by byla známá pravda.

Při pojistném podvodu se tak nepravdivě nakládá s průběhem pojistné události. Někteří podvodníci neváhají nahlásit pojistnou událost, přičemž se vůbec nestala nebo vznikla jinak a nevyplývá z ní nahlášená újma. Velice časté je také záměrné nadsazení výše škody, započítání i nepoškozených věcí nebo účelové navýšení hodnoty poškozeného majetku.

Co s tím?

Pojišťovny se pochopitelně pojistným podvodům brání a v rámci prevence úzce spolupracují s Policií ČR. Zaměstnanci pojišťoven jsou také proškolováni tak, aby dokázali rozpoznat podezřelé jednání. Při každém podezření z pojistného podvodu má velký význam spolupráce vyšetřovatele a specialisty na straně pojišťovny. Obvykle to stačí k tomu, aby byl podvodník včas odhalen.

Co hrozí podvodníkovi?

Je dobré vědět, že za trestný čin pojistného podvodu hrozí viníkovi až dva roky ve vězení, zákaz činnosti nebo propadnutí majetku. Pokud podvodník vystupuje jako člen organizované skupiny, hrozí mu až 8 let vězení, stejně pokud se dopustí velké škody nebo zneužije-li své postavení, kdy má hájit poškozeného.

Jak pojistný podvod definuje zákon?

Pojistný podvod je jako trestný čin zakotven v právním řádu České republiky v § 210 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

(1) Kdo uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí

  • v souvislosti s uzavíráním nebo změnou Pojistné smlouvy,
  • v souvislosti s likvidací Pojistné události, nebo
  • při uplatnění práva na plnění z pojištění nebo jiné obdobné plnění,

bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.

(2) Stejně bude potrestán, kdo v úmyslu opatřit sobě nebo jinému prospěch vyvolá nebo předstírá událost, s níž je spojeno právo na plnění z pojištění nebo jiné obdobné plnění, nebo stav vyvolaný pojistnou událostí udržuje, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou.

(3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 a byl-li za takový čin v posledních třech letech odsouzen nebo potrestán.

(4) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 větší škodu.

(5) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,

  • spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny,
  • spáchá-li takový čin jako osoba, která má zvlášť uloženou povinnost hájit zájmy poškozeného, nebo
  • způsobí-li takovým činem značnou škodu.

(6) Odnětím svobody na pět až deset let bude pachatel potrestán,

  • způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu, nebo
  • spáchá-li takový čin v úmyslu umožnit nebo usnadnit spáchání trestného činu vlastizrady (§ 309), teroristického útoku (§ 311) nebo teroru (§ 312).

(7) Příprava je trestná.

Škodou nikoli nepatrnou se rozumí škoda dosahující částky nejméně 5 000 Kč, větší škodou se rozumí škoda dosahující částky nejméně 50 000 Kč, značnou škodou se rozumí škoda dosahující částky nejméně 500 000 Kč a škodou velkého rozsahu se rozumí škoda dosahující nejméně částky 5 000 000 Kč.

Výklad skutkové podstaty trestného činu pojistného podvodu.

Skutková podstata trestného činu pojistného podvodu byla zavedena zákonem č. 253/1997 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a který nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1998 a rozšířila skutkovou podstatu trestného činu podvodu podle § 250 dříve platného trestního zákona.

Dle trestního zákoníku účinného od 1. 1. 2010 se u základní skutkové podstaty (§ 210 odst. 1) nevyžaduje způsobení škody na majetku (tzv. ohrožovací trestný čin), k trestnosti postačí nepravdivé uvedení (resp. zatajení) relevantních údajů pro pojistnou smlouvu nebo v souvislosti s likvidací Pojistné události nebo pro posouzení nároku na Pojistné plnění.


Nahoru