Člen skupiny Vienna Insurance Group

Menu


Zásady ochrany osobních údajů

Společnost Global Expert, s.r.o., se sídlem V Ráji 919, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO: 27472850, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. C 21073 („Společnost“) zpracovává Vaše osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“) a v souladu s dalšími souvisejícími právními předpisy.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů („Zásady“) se vztahují na informace o Vás, které jsou shromažďovány a používány Společností. Tyto Zásady stanovují zejména (i) jaké osobní údaje Společnost shromažďuje o uživatelích webových stránek, (ii) jakým způsobem Společnost shromažďuje osobní údaje, (iii) jakým způsobem Společnost zpracovává osobní údaje, (iv) jakým způsobem můžete uplatnit Vaše práva související s ochranou osobních údajů.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Osobní údaje, které poskytujete Společnosti prostřednictvím kontaktního formuláře

Při vyplnění kontaktního formuláře shromažďuje Společnost Vaše osobní údaje zejména v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, a případně další osobní údaje, které vyplníte v rámci zprávy zasílané Vámi naší Společnosti, například registrační značka Vašeho vozidla.

Informace, které poskytujete Společnosti, když používáte webové stránky Společnosti

Společnost může také shromažďovat osobní údaje, které poskytujete při užívání webové stránky Společnosti. Obsah, například jakékoli informace nebo údaje, které vytvoříte, nahrajete nebo odesíláte prostřednictvím webové stránky Společnosti, může být přenášen a ukládán v systémech Společnosti.

Informace poskytované třetími stranami

Informace o Vás a o Vašich činnostech může Společnost získat z veřejně a komerčně přístupných zdrojů (v souladu s právními předpisy), které mohou být kombinovány s dalšími informacemi obdrženými od Vás nebo o Vás a Vašich aktivitách.

Další informace, které Společnost shromažďuje

Společnost může také shromažďovat další informace o Vás, Vašem zařízení nebo o způsobu, jakým používáte webovou stránku Společnosti, a to způsobem, který Vám bude popsán ve chvíli, kdy Společnost obdrží předmětnou informaci, nebo jiným způsobem s Vaším souhlasem.

Cookies

Společnost, stejně jako některé třetí strany, které poskytují obsah, reklamu nebo jiné funkce na webových stránkách Společnosti a/nebo jejích službách, mohou využívat různé technologie pro shromažďování a uchovávání informací při návštěvě webové stránky Společnosti, což může zahrnovat cookies, beacons a další technologie.

Cookies jsou malé soubory uložené na Vašem zařízení, které pomáhají shromažďovat informace o Vašich aktivitách. Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, aby přijímal všechny soubory cookies, odmítal všechny soubory cookies nebo oznámil, když je cookie odesíláno. Můžete také vymazat všechny cookies, které jsou již na Vašem počítači a většina prohlížečů také nabízí možnost zabránit tomu, aby byly cookies na Váš počítač ukládány. Upozorňujeme, že webová stránka Společnosti je vytvořena pro práci s cookies a proto některé funkce nebo služby nemusí bez cookies řádně fungovat.

Proč a jak zpracováváme Vaše osobní údaje?

Informace, které Společnost shromažďuje, zpracovává pro následující účely:

  • vyřízení přijatého dotazu nebo podnětu na základě oprávněného zájmu Společnosti, a
  • zajištění funkčnosti internetové stránky na základě oprávněného zájmu Společnosti.

Zpracovávání Vašich osobních údajů bude zahrnovat zejména shromažďování, uchovávání na datových nosičích, třídění, používání, šíření a zajišťování osobních údajů automaticky nebo manuálně tak, aby tyto činnosti splňovaly výše uvedené účely zpracování.

Jak dlouho uchováváme Vaše osobní údaje?

Vaše údaje Společnost uchovává pouze po dobu nezbytnou pro účely, pro které byly shromážděny; avšak nejdéle po dobu 1 rok od vyřízení přijatého dotazu nebo podnětu.

Právo vznést námitku

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu Společnosti můžete kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů podle čl. 21 GDPR.

Kdo bude mít přístup k Vašim údajům?

Vaše osobní údaje nebudou Společností poskytovány třetím stranám pro jejich vlastní nezávislé marketingové nebo obchodní účely bez Vašeho souhlasu. Vaše informace však může Společnost poskytnout následujícím subjektům:

  • Provozovatel webových stránek Společnosti – FG Forrest, a.s., se sídlem Pernerova 635/57, 186 00 Praha, IČO: 25290568.

Jaká jsou Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů?

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte následující práva:

  • právo na přístup k osobním údajům, na jehož základě od Společnosti můžete zejména získat informace, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem, jaký je rozsah údajů, které jsou zpracovávány, a komu byly tyto Vaše údaje případně zpřístupněny,
  • právo na opravu nepřesných či nesprávných údajů, případně doplnění neúplných údajů,
  • právo na výmaz údajů, například v případě, že zanikne účel zpracování, nebo jsou-li Vaše osobní údaje zpracovávány nezákonně,
  • právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů,
  • právo na přenositelnost údajů, na jehož základě můžete získat osobní údaje, které se Vás týkají, ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, a to buď pro sebe, nebo pro jiného správce osobních údajů,
  • výše zmíněné právo vznést námitku proti zpracovávání Vašich osobních údajů v případě zpracovávání osobních údajů na základě oprávněného zájmu Společnosti,
  • právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Jak můžete Vaši žádost o výkon práva týkajícího se ochrany osobních údajů podat?

V případě Vašeho zájmu o uplatnění práva týkajícího se ochrany osobních údajů, prosíme, vyplňte žádost dostupnou zde. Vaši žádost můžete zaslat na adresu Společnosti prostřednictvím pošty. Podmínkou pro přijetí a řádné vyřízení Vaší žádosti je úředně ověřený podpis na formuláři Vaší žádosti.

Formulář žádosti můžete také odevzdat osobně v sídle společnosti na sekretariátu jednatelů. Vaše totožnost bude ověřena pověřeným zaměstnancem Společnosti na základě předložení jednoho z následujících dokumentů: občanského průkazu, cestovního pasu nebo dalšího dokumentu s fotografií dostatečnou k tomu, aby umožnila Vaši jasnou identifikaci.

Externí odkazy

Společnost nemá žádnou kontrolu nad externími webovými stránkami, na které můžete vstupovat z těchto webových stránek prostřednictvím hypertextových odkazů a nenese žádnou odpovědnost za obsah a/nebo zpracování osobních údajů těmito externími webovými stránkami. Tyto hypertextové odkazy jsou poskytovány jako služba pro Vás coby uživatele a jsou přístupné na Vaše vlastní nebezpečí.

Změny Zásad

Tyto Zásady mohou být změněny. Veškeré změny Zásad budou zveřejněny na webových stránkách Společnosti a upozorníme Vás, pokud tyto změny budou významné. Zároveň také požádáme o Váš souhlas s těmito změnami, pokud to vyžadují právní předpisy.

Kontakty

V případě dotazů nebo stížností týkajících se zpracování osobních údajů můžete Společnost kontaktovat na adrese Společnosti nebo na e-mailové adrese info@gexpert.cz.


Nahoru