Člen skupiny Vienna Insurance Group

Menu


Odborné pojmy

Parciální škoda
náklady na opravu nepřesahují obecnou cenu vozidla a oprava je tedy rentabilní
Pojistitel
pojišťovna, která je podle zvláštního právního předpisu oprávněna provozovat na území České republiky pojištění odpovědnosti
Pojistná částka
smluvně dohodnutá finanční částka v pojistné smlouvě, která určuje horní hranici pojistného plnění
Pojistná hodnota
nejvyšší možná majetková újma, která může v důsledku pojistné události nastat
Pojistná smlouva
Smlouva o finančních službách, ve které se pojistitel zavazuje v případě vzniku nahodilé události poskytnout ve sjednaném rozsahu plnění a pojistník se zavazuje platit pojistiteli pojistné.
Pojistná událost
nahodilá skutečnost blíže označená v pojistné smlouvě nebo ve zvláštním právním předpisu, na který se pojistná smlouva odvolává, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění
Pojistné
úplata za soukromé pojištění
Pojistné nebezpečí
možná příčina vzniku pojistné události
Pojistné podmínky
podmínky zpracované pojistitelem pro uzavírání pojistných smluv pro jednotlivá pojistná odvětví, pro skupiny těchto odvětví nebo pro jednotlivé typy pojištění uzavíraných v rámci pojistného odvětví, zejména všeobecné pojistné podmínky, zvláštní nebo doplňkové pojistné podmínky
Pojistné riziko
míra pravděpodobnosti vzniku pojistné události vyvolané pojistným nebezpečím
Pojistník
ten, kdo uzavřel s pojistitelem smlouvu o pojištění odpovědnosti
Pojistný zájem
oprávněná potřeba ochrany před následky nahodilé skutečnosti vyvolané pojistným nebezpečím
Pojištění obnosové
soukromé pojištění, jehož účelem je získání obnosu, tj. dohodnuté finanční částky v důsledku pojistné události ve výši, která je nezávislá na vzniku nebo rozsahu škody
Pojištění škodové
soukromé pojištění, jehož účelem je náhrada škody vzniklé v důsledku pojistné události
Pojištěný
je osoba, na jejíchž život, zdraví, majetek, odpovědnost za škodu nebo jiné hodnoty pojistného zájmu se pojištění vztahuje.
Poškozený
ten, komu byla provozem vozidla způsobena škoda a má nárok na náhradu škody podle tohoto zákona

Řekl Vám při provedení prohlídky poškozeného vozidlo zaměstnanec Global Expert, s. r. o. slovní výraz, který nedokážete správně popsat? Pomůžeme Vám, abyste se lépe orientovali v jazyku pojišťoven.


Nahoru