Člen skupiny Vienna Insurance Group

Menu


Odborné pojmy

Pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů
Pádem stromů, stožárů nebo jiných předmětů se rozumí takový pohyb tělesa, který má znaky pádu způsobeného zemskou gravitací.
Parciální škoda
náklady na opravu nepřesahují obecnou cenu vozidla a oprava je tedy rentabilní
Podpětí
Podpětí je napětí v elektrorozvodné síti, které je svojí velikostí dočasně nižší, než jmenovité napětí.
Pojistitel
pojišťovna, která je podle zvláštního právního předpisu oprávněna provozovat na území České republiky pojištění odpovědnosti
Pojistná částka
smluvně dohodnutá finanční částka v pojistné smlouvě, která určuje horní hranici pojistného plnění
Pojistná hodnota
Jde o hodnotu věci, které by měla odpovídat stanovená výše pojistné částky (netýká se pojištění na první riziko a zlomkového pojištění). Ve VPP jsou definovány varianty, které mají vyjadřovat pojistnou hodnotu (pojištění na novou cenu, časovou cenu, obvyklou cenu). V pojistné smlouvě musí být vždy specifikováno, na jakou cenu je pojištění věci sjednáno, neboť od zvoleného systému pojištění se odvíjí i plnění pojistitele.
Pojistná smlouva
Smlouva o finančních službách, ve které se pojistitel zavazuje v případě vzniku nahodilé události poskytnout ve sjednaném rozsahu plnění a pojistník se zavazuje platit pojistiteli pojistné.
Pojistná událost
nahodilá skutečnost blíže označená v pojistné smlouvě nebo ve zvláštním právním předpisu, na který se pojistná smlouva odvolává, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění
Pojistné
úplata za soukromé pojištění
Pojistné nebezpečí
možná příčina vzniku pojistné události
Pojistné plnění
Pojistné plnění je peněžní částka vyplacená pojistitelem jako náhrada vzniklé škody v souladu s pojistnou smlouvou a pojistnými podmínkami.
Pojistné podmínky
podmínky zpracované pojistitelem pro uzavírání pojistných smluv pro jednotlivá pojistná odvětví, pro skupiny těchto odvětví nebo pro jednotlivé typy pojištění uzavíraných v rámci pojistného odvětví, zejména všeobecné pojistné podmínky, zvláštní nebo doplňkové pojistné podmínky
Pojistné riziko
míra pravděpodobnosti vzniku pojistné události vyvolané pojistným nebezpečím
Pojistník
ten, kdo uzavřel s pojistitelem smlouvu o pojištění odpovědnosti
Pojistný zájem
oprávněná potřeba ochrany před následky nahodilé skutečnosti vyvolané pojistným nebezpečím
Pojištění obnosové
soukromé pojištění, jehož účelem je získání obnosu, tj. dohodnuté finanční částky v důsledku pojistné události ve výši, která je nezávislá na vzniku nebo rozsahu škody
Pojištění škodové
soukromé pojištění, jehož účelem je náhrada škody vzniklé v důsledku pojistné události
Pojištěný
je osoba, na jejíchž život, zdraví, majetek, odpovědnost za škodu nebo jiné hodnoty pojistného zájmu se pojištění vztahuje.
Poškození oplocení
Jedná se o mechanické poškození oplocení volně žijící zvěří.
Poškození zateplení budovy
Jedná se o škody způsobené mechanickým poškozením vnějšího nebo vnitřního zateplení budovy jakýmkoli zvířetem.
Poškozený
ten, komu byla provozem vozidla způsobena škoda a má nárok na náhradu škody podle tohoto zákona
Poškozený majetek
Jedná se o movité předměty nebo nemovité objekty, případně jejich soubory, které mají hmotnou povahu.
Povodeň
Povodní se rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje místo pojištění mimo koryto vodního toku. Povodní je i stav, kdy voda z určitého území nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat, nebo její odtok je nedostatečný, případně dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku srážkových vod.
Požár
Požárem se rozumí oheň, který vznikl mimo určené ohniště nebo který určené ohniště opustil a který se vlastní silou rozšířil nebo byl pachatelem úmyslně rozšířen. Požárem není působení užitkového ohně a jeho tepla, žhnutí a doutnání s omezeným přístupem vzduchu ani působení tepla při zkratu v elektrickém vedení nebo elektrickém zařízení, pokud se hoření vzniklé zkratem dále nerozšířilo.
Průvodní jev požáru
Průvodními jevy požáru se rozumí teplo a zplodiny hoření vznikající při požáru a dále působení hasební látky použité při zásahu proti požáru.
Přepětí
Přepětí je napětí, které svojí velikostí dočasně převyšuje jmenovité napětí v elektrorozvodné nebo komunikační síti.
Přímý úder blesku
Přímým úderem blesku se rozumí přímé a bezprostřední působení energie blesku nebo teploty jeho výboje na pojištěné věci. Škoda vzniklá úderem blesku musí být zjistitelná podle viditelných destrukčních účinků na pojištěné věci nebo na budově, v níž byla pojištěná věc v době vzniku škody uložena. Přímým úderem blesku není dočasné přepětí v elektrorozvodné nebo komunikační síti, k němuž došlo v důsledku působení blesku na toto vedení.
Působení kouře
Působením kouře se rozumí náhlý a nahodilý únik kouře z poškozeného nebo nedokonale fungujícího technického zařízení. Pojištění se nevztahuje na škody vzniklé působením agresivních plynů.

Řekl Vám při provedení prohlídky poškozeného majetku nebo vozidla zaměstnanec Global Expert, s. r. o. slovní výraz, který nedokážete správně popsat? Pomůžeme Vám, abyste se lépe orientovali v jazyku pojišťoven.


Nahoru