Člen skupiny Vienna Insurance Group

Menu


Odborné pojmy

Záplava
Záplavou se rozumí vytvoření souvislé vodní plochy, která po určitou dobu stojí, nebo proudí v místě pojištění.
Zatečení atmosférických srážek
Zatečením atmosférických srážek se rozumí nahodilé vniknutí vody atmosférických srážek přes stavební konstrukce do vnitřních prostor budovy, ke kterému nedošlo v přímé souvislosti s působením jiného pojistného nebezpečí. Nejde o vzlínání zemní vlhkosti.
Zemětřesení
Zemětřesením se rozumí otřesy zemského povrchu vyvolané pohybem zemské kůry, dosahující alespoň 6. stupně mezinárodní stupnice MSK-64, udávající makroseizmické účinky zemětřesení, a to v místě pojištění (nikoli v epicentru).
Zkrat
Zkratem se rozumí přímé vodivé propojení pólů elektrického zdroje, které bylo způsobeno vnitřní vadou nebo poruchou pojištěného elektrického vedení nebo zařízení.

Řekl Vám při provedení prohlídky poškozeného majetku nebo vozidla zaměstnanec Global Expert, s. r. o. slovní výraz, který nedokážete správně popsat? Pomůžeme Vám, abyste se lépe orientovali v jazyku pojišťoven.


Nahoru