Člen skupiny Vienna Insurance Group

Menu


Likvidace škod z pojištění odpovědnosti

Zatímco se po vytopení sousedů budete snažit o obnovení dobrých vztahů, my rychle posoudíme rozsah škod.

Jak probíhá likvidace škod z pojištění odpovědnosti?

Po zaregistrování škodní události vám pošleme (dopisem, SMS, e-mailem) informace o uskutečněné registraci s číslem pojistné události. V případě, že je potřeba doplnit další údaje, kontaktuje vás likvidátor pojistné události.

Likvidátor si vyžádá potřebné doklady od pojištěného, poškozeného a případně dalších osob, úřadů či státních orgánů. Proběhne šetření a případně prohlídka místa škody a poškozených věcí. Prohlídku na místě vykoná náš technik, popř. znalec.

Jak spočítáme škodu?

Po doložení všech potřebných dokladů a ukončení šetření pak pojišťovna vyčíslí náhradu škody. Podkladem pro výpočet může být buď rozpočet kalkulovaných nákladů na budoucí opravu, nebo faktura za opravu.

Pokud byla věc zničena, je maximální možnou hranicí výplaty pojistného plnění obvyklá cena věci ke dni pojistné události s možným odpočtem zbytků po pojistné události. Obvyklou cenou se rozumí cena, která by byla dosažena při prodeji stejného, popřípadě obdobného srovnatelného majetku (věci) nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni pojistné události.

U věcí, se kterými se běžně neobchoduje a nelze objektivně stanovit obvyklou cenu, je horní hranicí plnění časová cena ke dni pojistné události. Časová cena je taková cena, kterou měla věc těsně před pojistnou událostí. Stanovuje se z nové ceny věci, ale zohledňuje i opotřebení či jiné znehodnocení, případně zhodnocení dané věci, ke kterému došlo například opravou nebo modernizací.

Ukončení šetření pojistné události

Likvidátor po revizi pojistné události dá pokyn k zaplacení vypočtené náhrady škody (ponížené o případnou vaši spoluúčast) na účet poškozeného.

Pokud je potřeba, bude vás likvidátor ještě jednou kontaktovat, aby vám vysvětlil případné důvody neproplacení celé náhrady škody, či další výjimky.

Na závěr ještě můžete očekávat dopis od likvidátora, ve kterém se dozvíte, s jakým výsledkem byla ukončena pojistná událost, výši proplacené náhrady a případně i výši, kterou je potřeba, abyste doplatili.

V každém případě se vám pojištění odpovědnosti vyplatí a dobré sousedské vztahy mohou být obnoveny.


Nahoru